Formalności niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego

Formalności niezbędne do uzyskania kredytu hipotecznego
28 czerwca
19:09 2018

Procedury udzielania kredytu hipotecznego mogą się różnić w poszczególnych bankach. W większości przypadków kredytobiorca jest proszony o przedstawienie dokumentów potwierdzających tożsamość i wysokość osiąganych dochodów. Wymagana jest również dokumentacja dotycząca nabywanej nieruchomości.

Dokumenty potwierdzające tożsamość kredytobiorcy

Kredyt hipoteczny wymaga długiego i wielostopniowego procesu weryfikacji. W pierwszej kolejności klient jest proszony o przedstawienie dokumentów, które potwierdzą jego tożsamość i przedstawią jego sytuację rodzinną. Należy być przygotowanym na okazanie dowodu osobistego, drugiego dowodu tożsamości ze zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy). W zależności od stanu cywilnego wnioskodawcy, bank może wymagać także świadectwa ślubu, potwierdzenia rozdzielności majątkowej lub orzeczenia o rozwodzie.

Formalności niezbędne do oceny zdolności kredytowej

Kolejnym krokiem przy składaniu wniosku kredytowego jest weryfikacja dochodów wnioskodawcy i ocena jego zdolności kredytowej. Rodzaj wymaganych na tym etapie dokumentów zależy od rodzaju zatrudnienia wnioskodawcy. Od osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę wymagane jest zaświadczenie od pracodawcy określające średnie zarobki w okresie ostatnich 3-6 miesięcy. Dodatkowo bank może poprosić o wyciąg z konta za ostatnie 3 miesiące, świadectwo pracy lub roczne zeznanie podatkowe. W przypadku posiadania innych zobowiązań finansowych (kredyty, karty kredytowe) należy przedstawić umowy i dowody płatności.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą dostarczyć większą liczbę dokumentów. Najczęściej są to:

  • zaświadczenie o wpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • decyzja o nadaniu kredytobiorcy numeru REGON i NIP,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości w płaceniu podatków,
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające niezaleganie ze składkami,
  • deklaracja PIT za poprzedni rok.

W zależności od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym (na zasadach ogólnych, ryczałtu, karty podatkowej), bank może wymagać od przedsiębiorcy także przedstawienia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oświadczenia o dochodach w roku bieżącym, wyciągu z rachunku firmy lub decyzji Urzędu Skarbowego określającej wysokość podatku w formie karty podatkowej.

Kredytobiorcy uzyskujący dochody w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia powinni przedstawić kopie umów i rachunków z ostatnich 12 miesięcy. Wymagana jest także deklaracja PIT za ostatni rok, a czasami także wyciąg z konta bankowego.

Dokumenty kupowanej nieruchomości

Ostatni rodzaj formalności wymagany przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny to dokumenty związane bezpośrednio z kupowaną nieruchomością. Należą do nich:

  • umowa przedwstępna z deweloperem lub poprzednim właścicielem nieruchomości,
  • odpis z księgi wieczystej mieszkania, domu lub gruntu, na którym stanie inwestycja,
  • dokumenty potwierdzające prawa zbywcy do nieruchomości, a w przypadku zakupu na rynku pierwotnym – dokumenty dotyczące dewelopera, uzyskane przez niego pozwolenia i pełnomocnictwa.